(space)

Kidkudo School

at Paradise Park

โรงเรียนเสริมทักษะการเรียนรู้คิดคุโด สถาบันสร้างทักษะแห่งอนาคต เรียนรู้รอบด้าน พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

(space)

Kidkudo Center

at Pattanakarn 65

ศูนย์การเรียนรู้คิดคุโด สถานศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษา สร้างผู้นำแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านการเรียนรู้เฉพาะบุคคล

ABOUT US

"เพราะเราเชื่อว่า เด็กทุกคนมีศักยภาพที่รอการค้นพบ เสมือนดวงดาวที่รอเปล่งประกาย"

Kidkudo School และ Kidkudo Center เกิดจากความตั้งใจของ ดร.หุย และเพื่อนผู้ปกครอง ที่จะจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อความสำเร็จในอนาคตของผู้เรียน โดยเน้นการจัดการศึกษาที่...

 • ช่วยบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรับมือกับสิ่งที่ต้องเรียนรู้สำหรับโลกยุคใหม่ กล่าวคือ การเรียนรู้สำหรับงานที่ยังไม่มี โดยใช้เครื่องมือที่ยังไม่เกิด เพื่อแก้ปัญหาที่ยังไม่รู้
 • เป็นการเรียนเพื่อรู้ และนำไปต่อยอด ไม่ใช่การเรียนเพื่อท่องจำ หรือการศึกษาแบบแข่งขันที่ไม่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง
 • ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ที่หลากหลายของผู้เรียนแต่ละคนอย่างแท้จริง
 • เน้นคุณภาพผู้เรียน ไม่เน้นปริมาณ เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้สอนเข้าใจความต้องการและส่งเสริมการเรียนรู้เฉพาะบุคคลของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี (สถาบันกำหนดอัตราส่วน ผู้สอน : ผู้เรียน เป็น 1 : 3)
 • เน้นคุณภาพผู้สอนเป็นสำคัญ เพราะประสิทธิภาพของผู้สอนสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของผู้เรียน เราจึงมุ่งปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูและพัฒนาความเป็นมืออาชีพให้แก่ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง
ดร.รชยา ศรีสุริฉัน (หุย)

ดร.รชยา ศรีสุริฉัน (หุย)

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาด้านการจัดการเรียนรู้

อดีต

 • Director, Teach For Thailand Foundation
 • Education Development Executive, Apple
 • International Mathematical Olympiad Advisory Board
 • STEM project member, Wisconsin Center for Education Research (WCER)
 • ผู้อํานวยการสาขา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • ฯลฯ

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. (Curriculum and Instruction) University of Wisconsin-Madison, United States

Kidkudo School และ Kidkudo Center จัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) เพื่อให้ผู้เรียนเปล่งประกายได้อย่างงดงาม บนพื้นฐานของหลักการต่อไปนี้

ค้นหาความชอบ ต่อยอดเพื่อพัฒนา ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

เรียนรู้จากความสนใจ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านหัวข้อที่พวกเขาสนใจ อันเป็นรากฐานที่สำคัญของการใฝ่รู้ เพราะความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือเรียนอีกต่อไป

ไม่คิดให้ แต่ให้คิด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง ผ่านกระบวนการตั้งคำถามและหาคำตอบ ลงมือทำ รวมทั้งกระตุ้นทักษะที่สำคัญรอบด้าน

ศาสตร์เดียว ไม่เคยพอ จัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างองค์ความรู้ STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Math)

รักเรียนรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จ ปลูกฝังให้เด็กมี EF (Executive Functions) และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills)

PROGRAMS

Kidkudo School Programs

Kidkudo Sparks (1 ถึง 12 ปี)

คอร์สรายชั่วโมง เปิดให้บริการทุกวัน

Kidkudo Sparks + (1ถึง 6 ปี)

คอร์สรายชั่วโมง เปิดให้บริการทุกวัน

Kidkudo Daycare (1 ถึง 4 ปี)

เต็มวัน ครึ่งวัน จันทร์ - ศุกร์ เลือกวันเรียนได้

Kidkudo Center Programs

(space)

Kidkudo Kindergarten (3 ถึง 6 ปี)

เต็มวัน จันทร์ - ศุกร์

Kidkudo Elementary (7 ถึง 12 ปี)

เต็มวัน จันทร์ - ศุกร์

Kidkudo Hybrid Homeschooling (3 ถึง 12 ปี)

บริการให้คำแนะนำ และ/หรือ จัดการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน

Phenomenon-Based Learning as an Element in Our Curriculum

Teaching with the Spirit to Create Delightful Learning

Cultivating a Passion for Lifelong Learning

CONTACT US

แผนที่ Kid Kudo School

Kidkudo School

ชั้น 3 โซนการศึกษา ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค

61 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Kidkudo Center

261 ซอยพัฒนาการ 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel: 093-651-9196, 02-780-2041

Line ID: kidkudoschool หรือ คลิก line

Facebook: kidkudoschool หรือ คลิก facebook